PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai17:24:49 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai17:20:12 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
3Khách vãng lai17:16:57 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai16:50:01 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai16:20:28 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai16:20:23 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai16:20:18 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai16:20:12 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai16:20:05 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai15:45:42 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
11Khách vãng lai15:44:37 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai15:20:16 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
13Khách vãng lai14:40:08 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai14:11:58 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai12:38:01 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
16Khách vãng lai12:36:43 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai12:21:58 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop.aspx
18Khách vãng lai11:31:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
19Khách vãng lai11:05:50 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19319
20Khách vãng lai11:05:50 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19319
21Khách vãng lai10:24:23 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai10:20:19 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai10:13:38 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai09:48:07 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai09:30:38 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai09:30:37 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai09:30:37 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai09:30:36 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai09:30:36 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai09:30:36 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai09:30:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai09:30:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai09:30:33 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai09:30:32 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai09:12:04 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
36Khách vãng lai09:05:58 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01538
37Khách vãng lai09:05:24 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
38Trần Thị Thanh08:44:09 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
39Khách vãng lai08:43:47 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai08:43:36 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai08:39:34 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai08:35:39 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai08:35:38 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai08:35:38 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai08:35:37 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai08:35:37 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai08:35:36 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai08:35:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai08:35:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai08:35:34 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai08:35:33 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai07:25:55 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai07:25:55 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai07:25:54 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai07:25:54 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai07:25:54 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai07:25:53 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai07:25:53 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai07:25:52 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai07:25:48 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai07:25:48 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
62Khách vãng lai07:19:41 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai07:19:41 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai07:19:40 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai07:19:40 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai07:19:40 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai07:19:40 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai07:19:40 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai07:19:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai07:19:35 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai07:19:34 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai07:15:50 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai07:13:26 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
74Khách vãng lai07:08:47 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai07:08:46 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
76Khách vãng lai07:08:46 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai07:08:45 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai07:08:44 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai07:08:44 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai07:08:44 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai07:08:43 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
82Khách vãng lai07:08:43 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai07:08:39 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
84Khách vãng lai07:04:33 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6741
85Khách vãng lai06:18:12 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai04:38:49 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
87Khách vãng lai04:30:22 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
88Khách vãng lai04:24:51 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Khách vãng lai03:23:20 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai02:43:00 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
91Khách vãng lai02:31:19 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai01:54:28 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
93Khách vãng lai01:23:05 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
94Khách vãng lai01:17:50 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
95Khách vãng lai00:36:16 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
23 1 2019